Wat is EPI-kenniscentrum?

Stichting EPI-kenniscentrum is een initiatief van Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben hun krachten gebundeld in EPI-kenniscentrum om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van de regio die kampt met aardbevingen. EPI-kenniscentrum verzorgt kennisdeling op het gebied van o.a. bouwen, techniek, veiligheid, psychosociale gevolgen en innovatie. Wij verzorgen onder meer opleidingen, trainingen, kennisbijeenkomsten, excursies en symposia, op elk niveau en indien gewenst op maat gemaakt. Daarbij werken wij samen met het bedrijfsleven en de overheid en voorzien zo de huidige en toekomstige (beroeps)bevolking van relevante kennis en vaardigheden.

Aanleiding

Vertrekpunt voor EPI-kenniscentrum zijn de maatschappelijke opgaven voor de regio. Bewoners kampen door de aardgaswinning met schades aan hun woningen, gevoelens van angst en onzekerheid. Daarnaast heeft de regio een vergrijzende en krimpende bevolking en een hoge en oplopende werkloosheid.

Er ontstaan ook kansen: door sloop en nieuwbouw kan de regio versterkt worden als aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied. Daarnaast zijn er koppelkansen op het gebied van energietransitie, het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt.

Onze werkwijze

EPI-kenniscentrum werkt voor en in de regio. Wij dragen bij aan het oplossen van de diverse opgaven in het aardbevingsgebied. Dat doen we door o.a. studenten en werknemers op te leiden/ bij te scholen/ te informeren over de wijze waarop woningen hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt kunnen worden. En door kennisdeling en innovatie ten aanzien van bouwen en ondergrond te stimuleren. Maar ook door de regio zelf klaar te stomen voor de opgave waarvoor zij gesteld staat, door zoveel mogelijk ontwikkelingen te ondersteunen door te informeren/ op te leiden, van studenten en bestuurders tot de beroepsbevolking. Zo worden problemen van burgers zo snel mogelijk opgelost en ontstaan er bovendien kansen om de regio een flinke impuls te geven en daarmee een nieuw economisch perspectief voor mensen in de regio te creëren, nu en in de toekomst.

Kennis delen doen wij samen

EPI-kenniscentrum is een dienstverlenende spelverdeler, signaleert leemtes in kennis en zal waar nodig zelf initiatief en regie nemen, om bestaande ontwikkelingen te faciliteren, op te starten, te verbinden of te versnellen.

Kennisvalorisatie is de focus en de bronnen zijn legio. We verbinden praktijk en innovatie aan educatie om daarmee voor elke beroepsgroep kwalitatief hoogstaande specifieke kennisproducten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

EPI-kenniscentrum is uniek vanwege de samenwerking tussen de drie onafhankelijke kennis- en onderwijsinstellingen die onze grondleggers zijn, waarbij EPI-kenniscentrum ook buiten de systematiek van deze instellingen zijn rol kan spelen. Bovendien werken wij samen met alle organisaties, profit- en non-profit, die bereid zijn kennis te delen of een kennisbehoefte hebben. Hierdoor heeft EPI-kenniscentrum – naast de producten die wij met en voor de onderwijsinstellingen verzorgen – ook een eigen, complementair aanbod van trainingen, opleidingen en kennisdelingsbijeenkomsten. Wij verbinden kennis en mensen binnen het domein van aardbevingen, samenwerking staat daarin centraal. Wij vervullen een brugfunctie tussen de kennis die wordt ontwikkeld en de bedrijven en studenten die deze kennis in de praktijk moeten toepassen.

Blijf op de hoogte