Platform Bouwen en Versterken: ‘We zullen nog lang met schade te maken hebben’

Als het om de Groningse aardbevingen gaat, is er steeds meer kennis beschikbaar. Toch groeit het aantal vragen minstens zo hard. Beschikken we wel over relevante aardbevingskennis? Zien we misschien belangrijke vragen over het hoofd? Om vraag naar en aanbod van wetenschappelijke kennis over het aardbevingsgebied bij elkaar te brengen, zijn er op initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) twee kennisplatforms opgericht: kennisplatform Bouwen en Versterken en kennisplatform Leefbaar en Kansrijk. In dit tweeluik maken we nader kennis met het tweede platform: Platform Bouwen en Versterken.

Het kennisplatform Bouwen en Versterken wil kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken stimuleren. Het platform brengt wetenschappers en professionals bij elkaar door het organiseren van kenniscongressen en kennistafels. Via het kennisloket is de opgedane kennis voor een breed publiek toegankelijk. De regie van het kennisplatform ligt bij BuildinG, een organisatie die is opgericht door de Economic Board Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met TNO en Bouwend Nederland.

Jelle Pama: ‘Kennis in begrijpelijke taal delen met betrokkenen’

Een van de betrokkenen vanuit BuildinG is Jelle Pama. Hij legt uit wat het verschil is tussen BuildinG en het nieuwe Platform: ‘BuildinG is een innovatie- en kenniscentrum voor toekomstbestendig bouwen, en het platform vormt er een soort onderdeel van. Het platform heeft bovendien een specifiek doel: het gaat over het ophalen van kennisvragen op het gebied van aardbevingen.’ Dat doet het platform door het organiseren van kennistafels en kenniscongressen, zoals het congres op 8 november over veilig wonen. Op dat moment wordt tevens hun website gelanceerd. ‘Die website vinden we heel belangrijk, omdat daar alle beschikbare kennis in begrijpelijke taal te vinden is voor alle betrokkenen. Het vormt een soort database waarin onderzoeksrapporten toegankelijk zijn gemaakt. Er zijn ook verslagen te vinden van afgelopen kennistafels en bovendien is er een begrippenlijst gemaakt waarin veelvoorkomende aardbevings- en bouwtermen duidelijk worden uitgelegd.’

Gezamenlijk prioriteiten stellen

Net als bij het andere platform gaat ook het platform Bouwen en Versterken niet zelf over subsidies of andere beslissingen. Ze inventariseren vooral en zorgen dat er elk jaar een kennisagenda verschijnt die als advies naar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat. Prioriteiten stellen en snel tot betrouwbare en efficiënte oplossingen komen is daarbij

het doel. Bij de NCG wordt vervolgens besloten waarop wordt ingezet, maar de opgestelde kennisagenda geeft daarvoor wel een belangrijke input. Het stellen van prioriteiten tijdens de kennistafelsessies gebeurt democratisch door alle aanwezigen. Op de vraag waarom bewoners(organisaties) hierin geen grotere stem zouden moeten hebben, antwoordt Pama dat ruimte voor open discussie en het gezamenlijk belang hierbij voorop staat: ‘We vertrouwen erop dat iedereen daar zit met dezelfde intentie, namelijk: hoe komen we zo goed en zo snel mogelijk verder en wat hebben we daarvoor nodig? Naast bewoners hebben aanwezige bouwkundigen en leveranciers daarbij hun eigen vragen: heb ik wel de juiste rekenmodellen? Beschik ik wel over geschikte materialen? Iedereen heeft dus een even grote stem, zodat we ook gezamenlijk tot goede oplossingen kunnen komen.’

Minder versterkingen, maar schade blijft

Hoewel de versterkingsoperatie allesbehalve soepel verloopt en er wellicht veel minder versterkt wordt dan aanvankelijk gezegd, benadrukt Pama het belang van kennis over het omgaan met aardbevingsschade: ‘Ondanks dat de kans op zwaardere aardbevingen wellicht afneemt, is het zeker dat er nog lange tijd sprake zal zijn van schade. Mensen vergeten vaak dat de schade altijd wel blijft. Kijk maar naar de situatie in Limburg: daar waren ze, na sluiting van de mijnen, nog tientallen jaren bezig met de gevolgen van de mijnbouw. Bovendien is er ook specifieke kennis nodig: wat voor schade accepteer je? Op welk punt moet je ingrijpen? Wat is de cumulatieve schade van veel kleine bevingen?’ Wel of niet verduurzamen is hierbij ook een belangrijk thema. De bereidwilligheid om te verduurzamen is vaak groot, maar omdat er zoveel onzekerheid is over de versterking leidt dat ook tot onzekerheden op het gebied van verduurzaming. Bovendien is er vaak geen tijd om naar duurzaamheid te kijken omdat veiligheid voorop staat en de versterking daarom zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Vanuit de kennistafels proberen wij om vanuit de techniek en het bewonersperspectief met betrouwbare en efficiënte oplossingen te komen.

Generieke versterkingsoplossingen

Het platform heeft al verscheidene kennistafels georganiseerd. Daarbij is telkens de insteek om met professionals, wetenschappers en directbetrokkenen gezamenlijk in kaart te brengen wat de belangrijkste vragen zijn op verschillende gebieden. De eerstvolgende kennistafel vindt plaats op 11 oktober en zal gaan over versterkingsmethoden. Pama: ‘Wat betreft versterken moeten we vooral snel te werk gaan om tot betrouwbare en praktische oplossingen te komen.’ Een hele klus, want de bouwopgave in Nederland is groot, maar er zijn momenteel te weinig ‘handjes’. Je kunt op korte termijn echter ook niet alles industrialiseren en alleen met prefab-materialen gaan werken, omdat het vaak om maatwerk gaat. Maar wat je wel kunt doen is naar generieke (en wellicht meer robuuste) oplossingen gaan kijken: een versterkingsoplossing met toepassingen waarvan bewezen is dat ze werken. Een generieke oplossing is op een grote groep huizen toepasbaar en dus snel inzetbaar. Pama: ‘Voor sommige huizen wordt er wellicht wat meer materiaal gebruikt dan nodig, maar voor andere huizen is het precies goed. Dan kun je wel snel werken en vaart maken.’

EPI-kenniscentrum als kennisdeler

Pama is iemand die enorm hecht aan samenwerking. Zo ziet hij ook de rol van EPI-kenniscentrum: ‘Er liggen prachtige kansen voor EPI om de kennis die beschikbaar is met een breder publiek te delen. Binnen de grondleggers van EPI (Hanze, RUG en Alfa-college) wordt veel onderzoek gedaan. Bij Building bijvoorbeeld wordt, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, praktijkonderzoek gedaan om te komen tot gevalideerde oplossingen en ‘best practices’. Hier worden mooie resultaten geboekt op het gebied van versterken. Het is geweldig als die kennis en resultaten door EPI-kenniscentrum via cursussen en kennisbijeenkomsten voor een grotere groep toegankelijk worden.’ Waar het nu nog vooral over versterken en aardbevingskennis zelf gaat, ziet Pama in de toekomst een accentverschuiving plaatsvinden naar verduurzaming en energietransitie. De kennisagenda’s die door beide platforms worden opgesteld, bieden daarbij een goede prioritering van welke kennis interessant is voor het grotere publiek.

Kenniscongres Veilig Wonen

Zelf zitten Pama en zijn collega’s ook niet stil. Op donderdag 8 november 2018 organiseren beide platforms het Kenniscongres Veilig Wonen: een congres voor bewoners en experts, over leefbaarheid en techniek. Alle belangstellenden zijn hier welkom. Het programma bestaat uit lezingen, debat en workshops met de centrale thema’s veiligheid, techniek en leefbaarheid. Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen, opent het programma met een lezing over toezicht op de veiligheid. Vervolgens zijn er verschillende programma’s voor de meer techniek- en meer sociaal belangstellenden. Tot slot is er een ontknoping met alle experts samen, met als hoofdvraag: wat wordt de volgende stap die we moeten gaan zetten? Inschrijven kan via de website van Building.

In de vorige nieuwsbrief stond deel een van dit tweeluik: een kennismaking met het platform Leefbaar en Kansrijk.

okt 2, 2018 | Activiteiten, Nieuws